آثار علمی استاد علی نصیری

۳. آثار علمی

۱- ۳. کتاب‌ها

۳-۱-۱. کتاب های انتشار یافته
 1. رابطه متقابل کتاب وسنت، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه، ۱۳۸۶. (کتاب سال حوزه و برگزیده جشنواره فارابی)
 2. حدیث شناسی (۲ جلد)، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، ۱۳۸۳. (برگزیده معاونت پژوهشی حوزه)
 3. بررسی مکتب تفسیری صدرالمتالهین، بنیاد حکمت ملاصدرا، ۱۳۸۶
 4. درسنامه علم حدیث، معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران، (متن درسی خواهران طلبه پایه ششم)، ۱۳۸۱
 5. آشنایی با علوم حدیث، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، (متن درسی طلاب پایه ششم)، ۱۳۸۲
 6. تفسیر موضوعی قرآن (گروهی)، دفتر نشر معارف، (متن درسی دانشگاه ها)، ۱۳۸۴
 7. آشنایی با جوامع حدیثی شیعه واهل سنت (متن درسی کارشناسی ارشد)، جامعه المصطفی، ۱۳۸۵
 8. آشنایی با تاریخ و منابع حدیثی (متن درسی کارشناسی طلاب اهل سنت)، جامعه المصطفی، ۱۳۸۵
 9. قرآن و هنر، انتشارات مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی، ۱۳۸۶. (چاپ دوم)
 10. قرآن شناسی (اندیشه های قرآنی شهید مطهری)، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹
 11. معرفت قرآنی (۵ جلد)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷
 12. نزاهت قرآن از تحریف، تحقیق دروس آیه الله جوادی آملی، انتشارات اسراء، ۱۳۸۳
 13. تحریف ناپذیری قرآن، (ترجمه) انتشارات سمت و التمهید، ۱۳۷۹. (چاپ سوم)
 14. وفاق اجتماعی در سخن و سیره معصومان (ترجمه)، وزارت ارشاد، ۱۳۷۹
 15. تبلیغ در کتاب و سنت (ترجمه)، دار الحدیث،۱۳۸۰. (چاپ سوم)
 16. تاریخ فرهنگی و سیاسی اسلام (ترجمه)، دائره المعارف فقه اهل بیت (ع)، ۱۳۹۰
 17. روش شناسی نقد احادیث، وحی و خرد،۱۳۹۰. (متن درسی مقطع دکترا و برگزیده کتاب فصل ۱۳۹۰)
 18. قرآن گفتار الهی(نقد شبهات آقای سروش)، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰. (چاپ دوم)
 19. راز جاودانگی قرآن، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰
 20. استاد معرفت احیاگر علوم قرآنی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰
 21. امام حسین (ع) پیشوای روشنایی ها، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۸۹. (چاپ دوم)
 22. پیشوای روشنایی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰. (چاپ دوم)
 23. سیمای حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰. (چاپ سوم)
 24. فاطمه (ع) بانوی بی مثال، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۱، (چاپ سوم)
 25. انتظار موعود، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۱
 26. قرآن کتاب شور و شیدایی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۱
 27. دل باید پاک باشد! (نقد پدیده اباحه گری)، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۲
 28. هنر و زیباشناسی از منظر قرآن، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۲
 29. همسر گزینی؛ انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۳
 30. درسنامه اخلاق اسلامی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۲
 31. روش شناسی تفسیر، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۵
 32. راهنمای تحصیل در حوزه؛ (ج ۱)، انگیزه شناسی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۵
 33. راهنمای تحصیل در حوزه؛ (ج ۲)، روش شناسی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۵
 34. تفسیر موضوعی قرآن، نشر معارف، ۱۳۹۵
 35. تفسیر موضوعی نهج البلاغه، نشر معارف، ۱۳۹۶
 36. روش شناسی تفسیر آیات، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۶
 37. بیست درس اخلاقی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۶
 38. شرح گزیده روایات کافی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۶
 39. علوم قرآنی، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۶
 40. تحریف ناپذیری قرآن، انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۶
 41. رابطه قرآن و سنت، دانشگاه قرآن و سنت، ۱۳۹۷
۳-۱-۲. کتاب های در دست انتشار
 1. عشق از منظر قرآن و عرفان
 2. علوم قرآنی
 3. درسنامه روش نقد احادیث
 4. درسنامه رابطه متقابل کتاب و سنت
 5. سلوک اخلاقی
 6. شرح گزیده روایات کافی
۳-۱-۳. کتاب های انتشار نیافته
 1. سازمان روحانیت، کاستی‏ ها و بایستگی ‏ها (نخستین اثر تالیفی در سال ۱۳۷۴)
 2. ترجمه جلد پنجم کتاب «التمهید فی علوم القرآن»، از مرحوم استاد معرفت (ترجمه سال ۱۳۸۹)
 3. ترجمه بخش اسرائیلیات از کتاب «التفسیر و المفسرون»، استاد معرفت (ترجمه سال ۱۳۸۲)
 4. ترجمه کتاب «الحروف المقطعه فی القرآن الکریم»، از حمد شراره (ترجمه سال ۱۳۷۲)

۳-۲. مقالات

۳-۲-۱. فهرست جامع مقالات
 1. اباحه گری آفت دین داری ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۴۰ ، ۱۳۸۵
 2. اتّحاد ، دائره المعارف قرآن ، ج ۲ ، ۱۳۸۳
 3. آتش بس ، دائره المعارف قرآن ، جلد ۲ ، ۱۳۸۲
 4. آثار باستانی ، دائره المعارف قرآن ، جلد ۱ ، ۱۳۸۲
 5. اَحد ، دائره المعارف قرآن ، ج ۲ ، ۱۳۸۳
 6. اختلاف ، دائره المعارف قرآن ، ج ۲ ، ۱۳۸۳
 7. آدم ربانی ، دائره المعارف قرآن ، جلد ۱ ، ۱۳۸۲
 8. اذیّت ، دائره المعارف قرآن ، ج ۲ ، ۱۳۸۳
 9. استاد معرفت از منظر اخلاق علمی ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، ۱۳۸۷
 10. استاد معرفت و دفاع از حریم ولایت ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، ۱۳۸۷
 11. استواران درعلم و تاویل قرآن ، فصلنامه بینات ، شماره۲۰ ، ۱۳۷۸
 12. آسمان های هفتگانه از منظر قرآن ، فصلنامه کاوش های دینی ، شماره ۱ ، ۱۳۸۸
 13. اُسید بن حُضَیر ، دائره المعارف قرآن ، ج ۴ ، ۱۳۸۳
 14. اشراط الساعه ، دائره المعارف قرآن ، ج ۳ ، ۱۳۸۴
 15. اعجاز قرآن از منظر شهید مطهری ، مجموعه همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری ، ۱۳۸۷
 16. اعجاز قرآن از منظر علامه بلاغی ، مجموعه مقالات کنگره علامه بلاغی ، ۱۳۸۷
 17. اقتراح بررسی معیارهای نقد حدیث ، فصلنامه شیعه شناسی ، شماره ۱۱ ، ۱۳۸۴
 18. آل موسی و آل هارون ، دائره المعارف قرآن ، ج ۱ ، ۱۳۸۲
 19. امت ، دائره المعارف قرآن ، ج ۴ ، ۱۳۸۵
 20. آموزش و پرورش، بازکاوی چالش ها و کاستی ها، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۴۵ ، ۱۳۸۶
 21. انگیزه های مخالفت با مقوله های هنری در بوته نقد، فصلنامه اندیشه حوزه، شماره ۱۵ ، ۱۳۸۷
 22. اهل کتاب ، دائره المعارف قرآن ، ج ۵ ، ۱۳۸۵
 23. بازکاوی قرائت های مختلف از پدیده منجی گرایی و آرمان شهری، مقالات همایش مهدویت ، ۱۳۸۵
 24. بررسی امکان و جواز تفسیر ، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ، شماره ۷، ۱۳۸۹
 25. بررسی تطبیقی ترجمه های بیستگانه قرآن ، فصلنامه بینات ، شماره ۴۹ – ۵۰ ، ۱۳۸۵
 26. بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس ، فصلنامه قبسات ، شماره ۴۴ ، ۱۳۸۶
 27. بررسی روایات عرضه، فصلنامه حدیث حوزه، ۱۳۹۰
 28. بررسی شرح صدرالمتالهین براصول کافی ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۲۴ ، ۱۳۸۱
 29. برهانی بر ردّ نظریه منشأ بشری دانستن قرآن، خردنامه همشهری، شماره ۵۵ ، ۱۳۸۹
 30. بهشت و ثواب ، دانشنامه قرآن شناسی ، ۱۳۸۷
 31. پژوهشی پیرامون آیه نفر ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۲ ، ۱۳۷۵
 32. پژوهشی در باره احادیث نزول قرآن بر هفت حرف، شناخت نامه قرآن، ۱۳۹۲
 33. پژوهشی در باره مصونیت قرآن از تحریف، شناخت نامه قرآن، ۱۳۹۲
 34. پیام آیه نفر به حوزه های علمیه ، موسس حوزه (یاد نامه شیخ عبدالکریم حایری) ، ۱۳۸۳
 35. پیوند ناگسستنی خاتمیت با ولایت ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۳۸ ، ۱۳۸۵
 36. تاریخ حدیث اهل سنت، دانشنامه حدیث، ۱۳۹۱
 37. تاویل قرآن از نگاه تحقیق (۱) فصلنامه بینات ، شماره ۱۶ ، ۱۳۷۷
 38. تاویل قرآن از نگاه تحقیق (۲) فصلنامه بینات ، شماره ۱۷ ، ۱۳۷۷
 39. تبار شناسی روایات طبی ، فصلنامه انجمن قرآن و حدیث ، شماره ۴ ، ۱۳۸۷
 40. تجلی قرآن در نهج البلاغه ، فصلنامه بینات ، شماره ۲۸ ، ۱۳۷۹
 41. تحقیق در حوزه ضرورت ها و چالش ها ، فصلنامه حوزه و پژوهش ، شماره ۵ ، ۱۳۸۰
 42. تدبر از منظر قرآن، فصلنامه علوم و معارف قرآن، ۱۳۹۰
 43. تفسیر به رأی ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۴ ، ۱۳۷۷
 44. تفسیر به رأی ، هفده گفتار قرآنی (مجموعه نشست های علمی نمایشگاه بین المللی قرآن) ، ۱۳۸۷
 45. تفسیر ظاهری و باطنی از نگاه ملا صدرا ، پژوهش نامه قرآن و حدیث ، شماره ۲ ، ۱۳۸۲
 46. جایگاه قرآن (سرمقاله) ، فصلنامه دانشگاه رضوی ، شماره ۱ ، ۱۳۷۵
 47. جایگاه عقل در نقد روایات از منظر امام رضا (ع)، مجموعه مقالات همایش رضوی، ۱۳۹۱
 48. جایگاه کتاب مقدس از منظر امام رضا (ع)، مجموعه مقالات جشنواره امام رضا (ع)، ۹۱
 49. جری و تطبیق در تفسیر المیزان ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۱ ، ۱۳۷۵
 50. جستاری در قرآن پژوهی ازنگاه امام خمینی ، فصلنامه بینات ، شماره۲۲ – ۲۳ ، ۱۳۷۸
 51. جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور ، مجموعه مقالات همایش دکترین مهدویت ، ۱۳۸۷
 52. چگونگی انعکاس براهین اثبات وجود خداوند در قرآن، مطالعات قرآنی، ۱۳۹۰
 53. حدیث ذباب آموزه ای طبی یا حدیثی مجعول ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۴۲ ، ۱۳۸۶
 54. حرمت تکفیر مسلمانان از نگاه فریقین، مجموعه مقالات همایش بین المللی جریان‏های تکفیری، ۱۳۹۳
 55. خطاناپذیری آموزه‏های نبوی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۰
 56. درآمدی بر زیبا شناسی از نگاه قرآن ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره ۱۴ ، ۱۳۷۸
 57. دعا در مکتب علوی ، دانشنامه امام علی (ع) ، ۱۳۸۰
 58. دکترین مهدویت ، پرسش ها و چالش ها ، همایش مهدویت ، ۱۳۸۵
 59. دیدگاه های حدیثی علامه طباطبایی، دانش نامه علوم قرآن، ۱۳۹۲
 60. رابطه قرآن و روایات، فصلنامه میان رشته‏ای قرآن، ۱۳۹۰
 61. رابطه قرآن و سنت ، دانشنامه قرآن شناسی ، ۱۳۸۶
 62. رابطه قرائات قرآن و تحریف ، ماهنامه معارف ، شماره ۱ ، ۱۳۸۷
 63. رابطه متقابل کتاب و سنت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۱۵ ، ۱۳۷۹
 64. رازجاودانگی قرآن (۱-۳) ، دو هفته نامه گلستان قرآن ، شماره ۱۶۷- ۱۶۹ ، ۱۳۸۲
 65. رخدادهای آخر الزمان از نگاه قرآن ، پژوهش‏های مهدوی، ۱۳۹۲
 66. روحانیت و جوانان، مجموعه همایش ملی روحانیت و نسل جوان ، ۱۳۸۸
 67. روزه از منظر کتاب و سنت ، ماهنامه گلستان قرآن ، ۱۳۸۳
 68. روش شناسی راغب اصفهانی در کتاب مفردات ، همایش قرآن و نیازهای جامعه ، ۱۳۸۵
 69. روش شناسی علامه امینی در الغدیر، مجموعه مقالات همایش علامه امینی، ۱۳۹۱
 70. رویکرد علمی به قرآن ، ضرورت ها و چالش ها ، فصلنامه قرآن و علم ، شماره ۱ ، ۱۳۸۶
 71. زبان قرآن ، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت ملاصدرا ، بنیاد حکمت ملا صدرا ، ۱۳۸۲
 72. زعامت دینی و مشروعیت ولایت فقیه، کنگره امام خمینی و حکومت دینی (قم) ، ۱۳۸۱
 73. ساختار درونی روشمند قرآن، فصلنامه مطالعات قرآنی، ۱۳۹۰
 74. سنت در اسلام و مسیحیت، فصلنامه حدیث حوزه، شماره ۱، ۱۳۸۹
 75. سیره سیاسی امام علی (ع) ، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۳۱ ، ۱۳۸۴
 76. سیمای امیر مومنان از منظر نهج البلاغه ، فصلنامه مطالعات شیعه شناسی ، شماره ۱۰ ، ۱۳۸۴
 77. سیمای زن در اسلام (سرمقاله) ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۳ ، ۱۳۷۵
 78. شهید صدر و کاستی‏های متون آموزشی حوزه، مجموعه مقالات شهید صدر، ۱۳۹۱
 79. شهید مطهری و عشق به قرآن ، مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری ، ۱۳۸۷
 80. شیوه شناسی تفسیر ، مجموعه مقالات هفده گفتار قرآنی، ۱۳۸۷
 81. ضرورت همراهی تلاوت با تدبر از نگاه قرآن و روایات، همایش بین المللی قرآن، ۱۳۹۰
 82. ضوابط تاویل ، فصلنامه بینات ، شماره ۱۸ ، ۱۳۷۸
 83. عدالت از منظر آموزه های دینی، مجموعه مقالات همایش اسلام و جامعه، ۱۳۹۱
 84. عشق مجازی ، چالش ها و آسیب ها ، فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره ۴۰ ، ۱۳۸۸
 85. عشق مجازی از منظر عرفان اسلامی ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۴۳ ، ۱۳۸۶
 86. عصمت پیامبران از منظر امام رضا (ع) ، مجموعه مقالات جشنواره امام رضا، ۱۳۹۰
 87. علامه شعرانی قرآن پژوهی فرزانه ، فرزانه ناشناخته (یاد نامه علامه شعرانی) ، ۱۳۸۲
 88. علامه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۲۲ ، ۱۳۸۰
 89. علامه مجلسی و نقد دیدگاه های فلسفی ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۲۶ ، ۱۳۸۱
 90. عوامل پیدایش اختلاف قرائات ، فصلنامه بینات ، شماره ۲۶ ، ۱۳۷۹
 91. فاطمه (ع) از نگاه اهل بیت ، دانشنامه فاطمی ، ۱۳۸۹
 92. فاطمه (ع) از نگاه صحابه و تابعان، دانشنامه فاطمی، ۱۳۸۹
 93. فلسفه علوم حدیث ، فلسفه های مضاف (همایش بزرگداشت استاد آشتیانی) ، ۱۳۸۵
 94. فلسفه علوم قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره ۳۹-۴۰ ، ۱۳۸۵
 95. فلسفه قیومیت مردان بر زنان، فصلنامه طهورا، ۱۳۹۱
 96. قرآن و زبان نمادین ، فصلنامه معرفت ، شماره ۳۵ ، ۱۳۷۹
 97. قرآن و سنت ، دانشنامه تشیع ، کالج لندن ، ۱۳۸۷
 98. قرآن و علوم حدیث ، دانشنامه قرآن شناسی ، ۱۳۸۷
 99. کارکرد عدالت در تعاملات اجتماعی ، فصلنامه انتظار ، شماره ۲۷ ، ۱۳۸۷
 100. کاستی ها و بایستگی های تبلیغ ، شکوه فقاهت (یادنامه آیت الله بروجردی ) ، ۱۳۷۹
 101. کاستی ها و بایستگی های سازمان روحانیت ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره ۱۵ ، ۱۳۷۸
 102. کتاب مقدس از نگاه امام رضا(ع)، مجموعه مقالات همایش امام رضا (ع)، ۱۳۹۱
 103. کربلایی کاظم و تحریف ناپذیری قرآن ، مجموعه مقالات همایش کربلایی کاظم ساروقی ، ۱۳۸۶
 104. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه امام خمینی ، همایش بزرگداشت اندیشه های قرآنی امام ، ۱۳۸۵
 105. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه صدر المتالهین ، فصلنامه مقالات و بررسی ها ، ۱۳۸۴
 106. ماهیت و شاخصه های رویکرد های نوین عرفانی ، همایش عرفان و معنویت های نوگرا ، ۱۳۸۷
 107. ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتالهین ، فصلنامه قبسات ، شماره ۲۹ ، ۱۳۸۲
 108. ماهیت و مولفه های تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی ، فصلنامه طلوع ، ۱۳۸۵
 109. مولفه‏های پیشرفت از نگاه آموزه‏های دینی، مجموعه مقالات همایش پیشرفت، ۱۳۹۳
 110. مبانی ابتناء علوم انسانی بر متون دینی، همایش بین المللی علوم انسانی، ۱۳۹۰
 111. مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ملا مهدی نراقی ، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی ،۱۳۸۰
 112. مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی ، مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و عرفان ، ج ۵ ، ۱۳۸۱
 113. مبانی تفسیر موضوعی ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۳ ، ۱۳۸۴
 114. متون آموزشی حوزه کاستی ها و بایستگی ها، خردنامه همشهری، ۱۳۸۹
 115. مدیریت خانواده در اسلام، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، ۱۳۹۲
 116. مرز تحدی ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره ۵ ، ۱۳۷۵
 117. مصداق شناسی آیه «و من عنده علم الکتاب»، امامت پژوهی، ۱۳۹۲
 118. معرفی پایان نامه های حدیثی ، فصلنامه علوم حدیث ، ۱۳۸۱
 119. معرفی تفسیر ملا صدرا ، دانشنامه تشیع ، کالج لندن ، ۱۳۸۷
 120. معرفی کتاب التفسیر و المفسرون از آیت الله معرفت ، فصلنامه بینات ، شماره ۲۰ ، ۱۳۷۸
 121. معرفی کتاب «الاحادیث المشترکه»، فصلنامه علوم حدیث، ۱۳۸۰
 122. معناشناسی و ابعاد سلامت از نگاه متون دینی، مجموعه مقالات همایش سلامت، ۱۳۹۰
 123. معیارهای نقد احادیث از نگاه علامه طباطبایی ، مرزبان عقل و وحی (یادنامه علامه) ، ۱۳۸۱
 124. مفهوم و کارکرد هنر، مجموعه مقالات همایش علوم انسانی اساتید، ۱۳۹۱
 125. مقامات پیامبر اکرم (ص) ، هفده گفتار قرآنی ، ۱۳۸۷
 126. مکی و مدنی ، دانشنامه قرآن شناسی ، ۱۳۸۵.
 127. ملاصدرا و رویکرد فلسفی به تفسیر قرآن، فصلنامه بینات، سال هجدهم، شماره ۶۹، ۱۳۹۰
 128. مولفه های اعجاز بیانی قرآن ، همایش زیباشناسی قرآن ، ۱۳۸۵
 129. میلاد پیامبر الهام بخش وحدت، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۲ ، ۱۳۷۵
 130. نقد آموزه های صوفیه از منظر امام صادق (ع) ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۳۹ ، ۱۳۸۵
 131. نقد مقاله قرآن و علم دائره المعارف لیدن ، فصلنامه قرآن و مستشرقان ، شماره ۳ ، ۱۳۸۷
 132. نقد نظریه آقای سروش در زمینه تاریخمندی قرآن، مجموعه مقالات همایش اعتزال نو، ۱۳۹۳
 133. نقد نظریه راهیافت خطا در آموزه های قرآن با تکیه به شهاب ها ، فصلنامه کتاب نقد، ۱۳۸۹
 134. نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۷ ، ۱۳۸۷
 135. نقد نظریه صرفه سید مرتضی، مجموعه مقالات همایش بین الملیی سید مرتضی، ۱۳۹۳
 136. نقد نظریه نسخ از آیت الله خویی ، فصلنامه بینات ، شماره ۳۱ ،۱۳۸۰
 137. نقد نظریه نسخ در قرآن ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۳ ، ۱۳۷۵
 138. نقد و بررسی دیدگاه ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان، پژوهش های قرآنی، ۱۳۹۰
 139. نقد و بررسی کتاب التمهید فی علوم القرآن ، معرفت قرآنی (مقالات کنگره استاد معرفت) ، ۱۳۸۷
 140. نقد و بررسی کتاب صیانه القرآن ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، ۱۳۸۷
 141. نقد و بررسی کتاب مراه العقول ، مجموعه مقالات کنگره ثقه الاسلام کلینی ، ۱۳۸۷
 142. نقش الگوها در تربیت ، مجموعه مقالات کنگره امام علی (ع) ، ۱۳۷۴
 143. نقش اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن، همایش بین المللی قرآن، ۱۳۸۹
 144. نقش پیامبر در تفسیر دین ، خردنامه همشهری، ۱۳۸۸
 145. نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآنی ، فصلنامه قبسات، شماره ۴۸، ۱۳۸۷
 146. نقش خانواده در تربیت فرزندان ، سمینار نظام خانواده در اسلام ، گرمسار، ۱۳۷۴
 147. نقش دانشگاه در پیشرفت، مجموعه مقالات همایش پیشرفت، ۱۳۹۳
 148. نقش عاشورا در بازسازی مفاهیم دینی ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۴۱ ، ۱۳۸۵
 149. نقش عقل در نقد روایات از منظر امام رضا (ع)، مجموعه مقالات همایش اندیشه رضوی، ۱۳۸۸
 150. نقش قرآن در بیداری مسلمانان، همایش قرآن و بیداری اسلامی، ۱۳۹۰
 151. نقش مبانی ادبی در تفسیر ، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ، شماره ۳، ۱۳۸۸
 152. نقش مبانی کلامی در تفسیر آیات قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۴ – ۵ ، ۱۳۸۵
 153. نقل به معنا از نگاه علامه شعرانی ، مجموعه مقالات همایش علامه شعرانی ، ۱۳۸۷
 154. نگاهی به پدیده انتظار و آثارحیاتبخش آن ، فصلنامه انتظار موعود ، شماره ۲۴ ، ۱۳۸۷
 155. نگاهی به کتاب شرح حدیث جنود عقل وجهل ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۱۴ ، ۱۳۷۸
 156. نگاهی به کتاب صیانه القرآن من التحریف ، فصلنامه بینات ، شماره ۴۴ ، ۱۳۸۳
 157. هاروت و ماروت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۴۹ – ۵۰ ، ۱۳۸۸
 158. هنر موسیقی از نگاه کتاب و سنت ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی هنر، ۱۳۸۱
 159. ویژگی های اخلاق علمی آیه الله معرفت ، گلستان قرآن ، شماره ۱۹۹ ، ۱۳۸۳
 160. ویژگی های بیانی قرآن ، فصلنامه پژوهش وحوزه ، شماره ۱۹-۲۰ ، ۱۳۸۳
 161. ویژگی های قرآن از نگاه امام خمینی ، فصلنامه شیعه شناسی ، ۱۳۸۵
 162. چگونگی تعامل با روایات فضایل و خواص آیات و سور؛ فصلنامه علوم حدیث؛ ۱۳۹۵
 163. چگونگی تعامل حضرت امیر (ع) با مخالفان؛ فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه؛ ۱۳۹۵
 164. نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا (ع) ؛ فصلنامه فرهنگ رضوی؛ ۱۳۹۵
 165. ارتداد و رابطه آن با آزادی، فصلنامه سیاست متعالیه؛ ۱۳۹۵
 166. روش شناسی طبری در تفسیر آیات مشکله؛ مجموعه مقالات همایش میراث قرآنی تبرستان؛ ۱۳۹۵
 167. آثار تربیتی اعتقاد به معاد، مطالعات قرآنی، سید محمود سامانی، علی نصیری، ۱۳۸۹
 168. اعجازها و شگفتی هایی از قرآن، قرآن و علم، علی نصیری، نقدی، ۱۳۹۰
 169. آفرینش انسان از نگاه قرآن، مطالعات قرآنی، علیرضا نوبری، علی نصیری، ۱۳۹۰
 170. بررسی اقتباس قرآن از تورات، قرآن پژوهی خاورشناسان، علی نصیری، محمد حسین مدبر، ۱۳۹۰
 171. بررسی معناشناسی و تفسیر آیه خلیفه اللهی، مطالعات قرآنی، حسین باقری، علی نصیری، احمد میریان، ۱۳۹۱
 172. بررسی مفهوم و مصداق اولو الامر در تفاسیر فریقین، فصلنامه بین المللی پیام تاجیکستان، ۲۰۱۲
 173. تفسیر تطبیقی قرآن، مفهوم شناسی و اصول، پژوهشنامه فرهنگ اسلام و ایران، علی نصیری، سید حسین حسینی، ۱۳۹۱
 174. بررسی و تحلیل اختلافات تفسیری فریقین پیرامون وراثت انبیا، مطالعات قرآنی، نرگس حاجیان، علی نصیری، ۱۳۹۰
 175. بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه های مهم مفسران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم (ع)، قبسات، علی نصیری، سید جواد احمدی، ۱۳۹۱
 176. تاثیر باورهای دینی در رشد ارزش های اخلاقی، فصلنامه فرهنگ گلستان، علی نصیری، ید الله سپهری، ۱۳۹۰
 177. چالش ارتداد و آزادی عقیده، کاوشهای دینی، علی نصیری، محمد حسین مدبر، ۱۳۹۰
 178. مفهوم مدنیت و عناصر آن در قرآن، پیام باستان شناس، علی نصیری، سید مهدی حسینی، ۱۳۹۰
 179. مقدمه ‏ای بر تحقیق در مناسبات دین و روان، مطالعات قرآنی، احمد آقایی، علی نصیری، ۱۳۹۰
 180. بررسی سیر اندیشه مفسران در تفسیر آیه «و ماتشاؤن الا ان یشاء الله»، مطالعات قرآنی، احمد آقایی، علی نصیری، ۱۳۹۳
 181. معنا شناسی اسماء از دیدگاه مفسران فریقین، مطالعات قرآنی، علی نصیری، عمران عباسپور، ۱۳۹۳
 182. بررسی و تبیین نسبت بین جهانی و جاودانه بودن قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی؛ فصلنامه اندیشه نوین دینی؛ علی نصیری، کریم خوش نظر
 183. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر آیه تبیان، فصلنامه مطالعات تفسیری؛ علی نصیری، کریم خوش نظر
 184. Şia HadisTarihine Genel Bir Bakış؛ دو فصلنامه المصباح (ترکیه)
 185. Quran role in the excellence of spiritual life in the contemporary world؛ مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی قرآن دانشگاه نایروبی
 186. The Freedom-of-Opinion Right and the Criticism of the Doubt on ItIncongruity with Apostasy Ruling ؛ Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
 187. Islam and apostasy؛ فصلنامه Journal of Islamic Studies and Culture
 188. واکاوی اعتبار و نسبت روایات طبی با قلمرو دین؛ همایش ملی نظام سلامت در اسلام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۶
 189. بررسی گستره حجیت خبر واحد در آموزه ‏های اعتقادی؛ فصلنامه حدیث تطبیقی، جامعه المصطفی، ۱۳۹۶
 190. رابطه حق آزادی با جهاد ابتدایی، فصلنامه سیاست متعالیه، ۱۳۹۷.
 191. مفهوم و کارکرد رجولیت در روایات، فصلنامه علوم حدیث، ۱۳۹۸
 192. روش شناسی تفسیر آیات متشابه از منظر امام رضا (ع)، فصلنامه فرهنگ رضوی، ۱۳۹۸
 193. معناشناسی علم الکتاب در آیات و روایات، عمران عباسپور، علی نصیری، فصلنامه دانشگاه تبریز، ۱۳۹۷
 194. ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی، فصلنامه آموزه های حدیثی، ۱۳۹۷
 195. آسیب شناسی منهج تفسیر اثری؛ همایش ملی نکوداشت استاد معرفت، قم، ۱۳۹۶
 196. علامه شعرانی قرآن پژوه فرزانه، مجموعه مقالات، وزارت ارشاد، ۱۳۹۸
 197. نقش اهل بیت (ع) در پیدایش و گسترش علوم حدیث؛ کنگره بین المللی «نقش شیعه در علوم اسلامی»، ۱۳۹۷
 198. دیدگاه قرآنی شناختی آیت الله ملکی میانجی، مجموعه مقالات، ۱۳۹۸
 199. نقش پیش فرض های کلامی فخر رازی در تفسیر آیات جبر و اختیار، علی نصیری، شفیعی ناطق، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۸
 200. خلود از نگاه صدرالمتالهین، فصلنامه قبسات، ۱۳۹۸
۳-۲-۲. مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس ، فصلنامه قبسات ، شماره ۴۴ ، ۱۳۸۶
 2. تبار شناسی روایات طبی ، فصلنامه انجمن قرآن و حدیث ، شماره ۴ ، ۱۳۸۷
 3. چگونگی انعکاس براهین اثبات وجود خداوند در قرآن، مطالعات قرآنی، علی نصیری، ۱۳۹۰
 4. حدیث ذباب آموزه ای طبی یا حدیثی مجعول ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۴۲ ، ۱۳۸۶
 5. خطاناپذیری آموزه‏های نبوی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۰
 6. رابطه قرآن و روایات، فصلنامه میان رشته‏ای قرآن، ۱۳۹۰
 7. ساختار درونی روشمند قرآن، فصلنامه مطالعات قرآنی، ۱۳۹۰
 8. سیره سیاسی امام علی (ع) ، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۳۱ ، ۱۳۸۴
 9. فلسفه علوم قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره ۳۹-۴۰ ، ۱۳۸۵
 10. فلسفه قیومیت مردان بر زنان، فصلنامه طهورا، ۱۳۹۱
 11. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه صدر المتالهین ، فصلنامه مقالات و بررسی ها ، ۱۳۸۴
 12. ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتالهین ، فصلنامه قبسات ، شماره ۲۹ ، ۱۳۸۲
 13. مبانی تفسیر موضوعی ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۳ ، ۱۳۸۴
 14. مدیریت خانواده در اسلام، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، ۱۳۹۲
 15. نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۷ ، ۱۳۸۷
 16. نقد و بررسی دیدگاه ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان، پژوهش های قرآنی، ۱۳۹۰
 17. نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره ۴۸ ، ۱۳۸۷
 18. نقش مبانی کلامی در تفسیر آیات قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره ۴ – ۵ ، ۱۳۸۵
 19. هاروت و ماروت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۴۹ – ۵۰ ، ۱۳۸۸
 20. چگونگی تعامل با روایات فضایل و خواص آیات و سور؛ فصلنامه علوم حدیث؛ ۱۳۹۵
 21. چگونگی تعامل حضرت امیر (ع) با مخالفان؛ فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه؛ ۱۳۹۵
 22. نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا (ع) ؛ فصلنامه فرهنگ رضوی؛ ۱۳۹۵
 23. ارتداد و رابطه آن با آزادی، فصلنامه سیاست متعالیه؛ ۱۳۹۵
 24. روش شناسی طبری در تفسیر آیات مشکله؛ مجموعه مقالات همایش میراث قرآنی تبرستان؛ ۱۳۹۵
 25. بررسی و تبیین نسبت بین جهانی و جاودانه بودن قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی؛ فصلنامه اندیشه نوین دینی؛ علی نصیری، کریم خوش نظر
 26. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر آیه تبیان، فصلنامه مطالعات تفسیری؛ علی نصیری، کریم خوش نظر
 27. آثار تربیتی اعتقاد به معاد، مطالعات قرآنی، سید محمود سامانی، علی نصیری، ۱۳۸۹
 28. آفرینش انسان از نگاه قرآن، مطالعات قرآنی، علیرضا نوبری، علی نصیری، ۱۳۹۰
 29. بررسی معناشناسی و تفسیر آیه خلیفه اللهی، مطالعات قرآنی، حسین باقری، علی نصیری، احمد میریان، ۱۳۹۱
 30. بررسی و تحلیل اختلافات تفسیری فریقین پیرامون وراثت انبیا، مطالعات قرآنی، نرگس حاجیان، علی نصیری، ۱۳۹۰
 31. بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه های مهم مفسران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم (ع)، قبسات، علی نصیری، سید جواد احمدی، ۱۳۹۱
 32. مقدمه ای بر تحقیق در مناسبات دین و روان، مطالعات قرآنی، احمد آقایی، علی نصیری، ۱۳۹۰
 33. بررسی تطبیقی مراحل اماته و احیاء در تفسیر آیه یازدهم سوره غافر؛ فصلنامه مطالعات تفسیری؛ علی نصیری، محسن رجبی
 34. Şia HadisTarihine Genel Bir Bakış؛ دو فصلنامه المصباح (ترکیه)
 35. Quran role in the excellence of spiritual life in the contemporary world؛ مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی قرآن دانشگاه نایروبی
 36. The Freedom-of-Opinion Right and the Criticism of the Doubt on ItIncongruity with Apostasy Ruling ؛ Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
 37. Islam and apostasy؛ فصلنامه Journal of Islamic Studies and Culture
 38. رابطه حق آزادی با جهاد ابتدایی، فصلنامه سیاست متعالیه، ۱۳۹۷.
 39. مفهوم و کارکرد رجولیت در روایات، فصلنامه علوم حدیث، ۱۳۹۸
 40. روش شناسی تفسیر آیات متشابه از منظر امام رضا (ع)، فصلنامه فرهنگ رضوی، ۱۳۹۸
 41. نقش پیش فرض های کلامی فخر رازی در درتفسیر آیات جبر و اختیار، علی نصیری، شفیعی ناطق، فصلنامه اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۸
۳-۳-۳. مقالات علمی ترویجی
 1. پیوند ناگسستنی خاتمیت با ولایت ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۳۸ ، ۱۳۸۵
 2. اباحه گری آفت دین داری ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۴۰ ، ۱۳۸۵
 3. رخدادهای آخر الزمان از نگاه قرآن ، فصلنامه انتظار نور ، ۱۳۸۵
 4. رویکرد علمی به قرآن ، ضرورت ها و چالش ها ، فصلنامه قرآن و علم ، شماره ۱ ، ۱۳۸۶
 5. سنت در اسلام و مسیحیت، فصلنامه حدیث حوزه، شماره ۱، ۱۳۸۹
 6. سیمای امیر مومنان از منظر نهج البلاغه ، فصلنامه مطالعات شیعه شناسی ، شماره ۱۰ ، ۱۳۸۴
 7. عشق مجازی ، چالش ها و آسیب ها ، فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره ۴۰ ، ۱۳۸۸
 8. عشق مجازی از منظر عرفان اسلامی ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۴۳ ، ۱۳۸۶
 9. مصداق شناسی آیه «و من عنده علم الکتاب»، امامت پژوهی، ۱۳۹۲
 10. مفهوم و جایگاه سنت از نگاه اسلام و مسیحیت، حدیث حوزه، زمستان ۸۹.
 11. نقد آموزه های صوفیه از منظر امام صادق (ع) ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۳۹ ، ۱۳۸۵
 12. نقد مقاله قرآن و علم دائره المعارف لیدن ، فصلنامه قرآن و مستشرقان ، شماره ۳ ، ۱۳۸۷
 13. نقد نظریه راهیافت خطا در آموزه های قرآن با تکیه به شهاب ها ، فصلنامه کتاب نقد، ۱۳۸۹
 14. نگاهی به پدیده انتظار و آثارحیاتبخش آن ، فصلنامه انتظار موعود ، شماره ۲۴ ، ۱۳۸۷
 15. اعجازها و شگفتی هایی از قرآن، قرآن و علم، علی نصیری، نقدی، ۱۳۹۰
 16. بررسی اقتباس قرآن از تورات، قرآن پژوهی خاورشناسان، علی نصیری، محمد حسین مدبر، ۱۳۹۰
 17. بررسی گستره حجیت خبر واحد در آموزه ‏های اعتقادی؛ فصلنامه حدیث تطبیقی، جامعه المصطفی، ۱۳۹۶
 18. معناشناسی علم الکتاب در آیات و روایات، عمران عباسپور، علی نصیری، فصلنامه دانشگاه تبریز، ۱۳۹۷
 19. ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی، فصلنامه آموزه های حدیثی، ۱۳۹۷
۳-۳-۴. مقالات ترجمه ای

در سال های ۱۳۷۸ _ ۱۳۸۰ تعداد ۱۵ مقاله از مقالات فقهی فصلنامه فقه اهل بیت (ع) با ترجمه وی منتشر شده است.

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.